Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

ΘΕΜΑ: Παραιτήσεις εκπαιδευτικών από την Υπηρεσία για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους-λόγους υγείας (άρθρο 4, παρ.2 Ν.3687/2008).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 26/ τ.Α’ /9.2.2007) 
2. Τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 
Α΄/17-9-2013), με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (Α΄159) «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις», όπως είχε τροποποιηθεί με την περίπτωση β΄ της παρ.6 του άρθρου 329 του Ν.4072/2012 (Α΄86). 
3. Τη με αριθμ. 90595/ΣΤ5/05.07.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1667/τ. Β’/05.07.2013). 
4. Τη με αριθ. 16/ 04 Νοεμβρίου 2013 πράξη του Κ.Υ. Σ. Π. Ε. 
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για παραίτηση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος διδακτικού έτους, όπως αυτές διαβιβάσθηκαν αρμοδίως από τις οικείες Διευθύνσεις 
εκπαίδευσης 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως ακολούθως: 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου