Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ : Με την αριθμ. 88895/Δ1/06−06−2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», την αριθμ. 144049/Δ2/07−10−2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΩ9−ΩΘ4) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, την υπ’ αριθμ. 144051/Δ1/07−10−2013 (ΦΕΚ 2531/8−1−2013/τ.Β΄) από φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορισμού αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών στην Π.Ε., τις αριθμ. 119655/Δ1/30−08−2013 (ΦΕΚ 986, τ.Γ΄), 148440/Δ1/11−10−2013 (ΦΕΚ 1186, τ.Γ), 148439/Δ1/11−10−2013 (ΦΕΚ 1186, τ.Γ΄), 14509/Δ1/3−2−2014 (ΦΕΚ 175, τ.Γ΄), 14511/Δ1/3−2−2014 (ΦΕΚ 175, τ.Γ΄) και 39669/Δ1/17−3−2014 (ΦΕΚ 570, τ.Γ΄) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση, τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), τις αιτήσεις και τις ενστάσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου