Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών: Πως θα επιλέγονται οι επιτυχόντες σε πάνω από μία θέση

Νέα ρύθμιση καθορίζει τη διαδικασία για την επιλογή θέσης επιτυχόντων υποψηφίων σε περισσότερες από μια ανακοινώσεις κινητικότητας. Ουσιαστικά αφορά τους «διαθέσιμους» εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση και στις τρείς ανακοινώσεις 6/2013, 8/2013 και 10/2014 για τοποθέτηση σε νέα θέση. Η νομοθετική πρόβλεψη αναφέρεται στους υπαλλήλους που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει του ν. 4172/2013 και συμμετέχουν σε διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μετάταξης/μεταφοράς τους σε περισσότερες από μία ανακοινώσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Με τη ρύθμιση ορίζεται ότι θα τοποθετηθεί υποχρεωτικά στον φορέα που αναφέρει ο οριστικός πίνακας διάθεσης της ανακοίνωσης η οποία θα εκδοθεί πρώτη από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
«Υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και συμμετέχουν σε διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίοι έχουν υποβάλει Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση μετάταξης/μεταφοράς τους σε περισσότερες από μία Ανακοινώσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής, με τη χρονική σειρά κατά την οποία καταρτίζονται και αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια εκάστης Ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος παραιτείται των δικαιωμάτων που απορρέουν από την υποβολή αίτησης στις άλλες Ανακοινώσεις, δηλαδή του δικαιώματος μετάταξης σε θέσεις άλλων Ανακοινώσεων».
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να ολοκληρωθεί, «το συντομότερο δυνατό», η διαδικασία κινητικότητας των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, βάσει των διατάξεων του νόμου 4172/2013.
 
Πληροφορίες από ΤΟ ΒΗΜΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου