Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Τι προβλέπει η υπουργική εγκύκλιος για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο

Ειδικότερα με την ως άνω διάταξη προβλέπεται ότι, για τους φορείς που
υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν.4024/2011 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ,
ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 και
ΟΤΑ), από 11-2-2014 είναι εκ νέου ενεργή η εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης
καθορισμού επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε κατηγορίες
προσωπικού των παραπάνω φορέων, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 του ν.
4024/2011.
Η εν λόγω διάταξη προβλέπει την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Κατόπιν αυτών, πρέπει
οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλλουν στο εποπτεύον Υπουργείο τα αιτήματά
τους. Στην συνέχεια, το αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο κοινής
υπουργικής απόφασης, για το σύνολο των φορέων που εποπτεύει, και να το
ΑΔΑ: ΒΙΕ9Η-ΕΜΦυποβάλλει στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης για συνυπογραφή.
 Επισημαίνεται, ότι το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης πρέπει να
αναφέρει το μέγεθος της προκαλούμενης δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2
του ν.2469/1997 όπως ισχύει.
 Τέλος, παρακαλούμε τα ανωτέρω σχέδια να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας
το συντομότερο δυνατό για την τελική συνυπογραφή τους εντός της αποκλειστικής
προθεσμίας που προβλέπει η σχετική διάταξη.
 Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου