Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν  στο υπουργείο Παιδείας, σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης η Αν. Γενική Διευθύντρια Διοικητικού Παναγιώτα Διονυσοπούλου, εξέδωσε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 5, 7 και 8 του άρθρου 67 του Ν. 3528/2007
μετάθεση επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, μόνον όταν υπάρχει κενή θέση. Η μετάθεση διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι υπάλληλοι δεν μετατίθενται πλην συμπληρώσουν διετία στην υπηρεσία που τοποθετηθήκαν κατά τον διορισμό τους. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται μετάθεση πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος είτε σε περίπτωση αμοιβαίας αίτησης μετάθεσης είτε για σοβαρούς υπηρεσιακούς
λόγους ή προσωπικούς λόγους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής επιτρέπεται η μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των μετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του Υ.Κ., και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή τον φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 , 3, και 9 του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007
απόσπαση από μια αρχή σε άλλη αρχή του ίδιου υπουργείου επιτρέπεται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με απόφαση του οικείου Υπουργού μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ΄ εξαίρεση και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Απαγορεύεται η απόσπαση του υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από τον διορισμό του.
Η μετάταξη κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ (1106/1962, 1396/1965, 1886/1966, 95/1981, 4237/2005) αναλύεται σε ταυτόχρονη απόλυση από μια θέση και διορισμό σε μια άλλη και λογίζεται ως οιονεί διορισμός.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 182/2004 (ΦΕΚ 161/2004) περί αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών συμβουλίων ΥΠΑΙΘ, αρμόδιο όργανο για να εξετάσει αιτήματα α) μεταθέσεων εντός νομού είναι το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ) και β) μεταθέσεων εκτός Νομού και αποσπάσεων εντός ή εκτός νομού είναι το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ).
Κατόπιν αυτών άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι α) μεταθέσεις μπορούν εξεταστούν από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια, κατ΄ εξαίρεση, αφού ληφθούν υπόψη οι ως άνω μνημονευόμενες διατάξεις και β) αποσπάσεις εντός ή εκτός νομού μπορούν να εξεταστούν αφού παρέλθει διετία από την ημερομηνία μετάταξης των εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου