Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Αποσύρεται η τροπολογία για τις εκπαιδευτικές άδειες

Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (Α’ 24) αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή αθέτηση των υποχρεώσεων των προηγούμενων περιπτώσεων γ’ και δ’ επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή μερικά, κατά οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώση του αρμόδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συμβουλίου.» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου