Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Ισχύουν δύο διατάξεις του 2006 για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2013-2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 της υπ΄ αριθμ. Φ2/125186/Β3/22-11-2006 (Β΄ 1758/05-12-2006) υπουργικής απόφασης, ως ειδικές διατάξεις  σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. Φ1/192329/Β3/19-12-2013 (Β’ 3185/16-12-2013) υπουργική απόφαση 
Αυτό αναφέρει έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας Θανάση Κυριαζή.
Οι  διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 της υπ΄ αριθμ. Φ2/125186/Β3/22-11-2006 (Β΄ 1758/05-12-2006), ορίζουν τα εξής:
1.Σε περίπτωση έλλειψης μέλους ή μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π, είναι δυνατός ο ορισμός μέλους ή μελών της Επιτροπής από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου ή άλλου Τμήματος του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο».
2.Ως βαθμολογητές ή αναβαθμολογητής μπορεί να ορίζονται, ελλείψει άλλων μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του ιδίου Τμήματος, μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων που διδάσκουν το εξεταζόμενο μάθημα. Σε περίπτωση έλλειψης μέλους ή μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του ιδίου Τμήματος, ως βαθμολογητές ή αναβαθμολογητής μπορεί να ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου ή άλλου Τμήματος του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που διδάσκουν το εξεταζόμενο μάθημα. Η διόρθωση και η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνονται αποκλειστικά σε χώρο του Ιδρύματος που ορίζεται από το Δ.Σ. του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του
Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και με την υποχρεωτική παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής Κατατάξεων ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν μέλους της Επιτροπής ή υπαλλήλου της Γραμματείας του Τμήματος».
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου